ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DER WAL WEBDESIGN

Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtgever: de wederpartij van Van der Wal Webdesign.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Van der Wal Webdesign.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Van der Wal Webdesign gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Van der Wal Webdesign verrichtte handelingen.
 2. Het opleverdocument als bedoeld in artikel 9.5 van deze voorwaarden maakt onderdeel uit van de tussen partijen geldende overeenkomst.
 3. Door ondertekening van een overeenkomst met Van der Wal Webdesign, een door Van der Wal Webdesign gestuurde offerte, het elektronisch indienen van een opdracht of het orderformulier, dan wel het bevestigen van een opdracht per e-mail, verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Van der Wal Webdesign en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Van der Wal Webdesign en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. De door Van der Wal Webdesign gemaakte offertes zijn geldig gedurende 3 maanden, tenzij anders aangegeven.
 2. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Van der Wal Webdesign zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen. Dit kan ook bevestigd woorden via post of mail
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Van der Wal Webdesign niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

 1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Van der Wal Webdesign gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
 2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Van der Wal Webdesign van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 3. Tenzij anders overeengekomen: aanbetaling van 50% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en eerste opzet inzake de omvang van de overeenkomst. Na het gereedkomen van de website en/of software wordt het restant bedrag gefactureerd. Oplevering vindt altijd plaats ná volledige betaling van alle openstaande facturen.
 4. Het niet voldoen van een deel van het overeengekomen bedrag, verplicht Van der Wal Webdesign niet tot het opleveren van een overeenkomstig gedeelte van de opdracht. Reeds voldane termijnen zal in voorkomende gevallen geen aanspraak meer op gedaan kunnen worden door Opdrachtgever daar dit beschouwd zal worden als vergoeding voor de reeds gemaakte kosten en geïnvesteerde tijd van Van der Wal Webdesign.
 5. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Van der Wal Webdesign aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 6. Facturering van onderhoudskosten en andere periodiek terugkerende kosten gebeurt per jaar vooraf, tenzij anders overeengekomen.
 7. Facturering voor verlenging van webhosting en domeinnamen gebeurt (2) twee maanden voor de vervaldatum van de domeinnaam. In geval van niet betalen zal de domeinnaam niet worden verlengd en zal deze komen te vervallen waarna deze gedurende 40 dagen (in geval van .nl) in quarantaine geplaatst zal worden bij Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Aan het uit quarantaine halen van domeinnamen zijn hoge aanvullende kosten verbonden die door Van der Wal Webdesign altijd doorberekend zullen worden aan de Opdrachtgever. Na de quarantaine periode komt de domeinnaam weer vrij op de markt en zal deze door iedereen geregistreerd kunnen worden. Bij andere Tld’s (.be, .com etc.) zijn vergelijkbare procedures en aanvullende kosten van toepassing.
 8. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een juridische dienstverlener zoals een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en vergoeding van gerechtelijke kosten, alsmede wettelijke rente en de overige uit het verzuim voortvloeiende (vertragings)schade.
 9. De hoogte van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van €75,-.
 10. Verrekening door de Opdrachtgever met een openstaande vordering op Van der Wal Webdesign wordt hierbij uitgesloten.

Artikel 5. Verplichtingen van de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever draagt zorg, conform instructie, voor tijdige en juiste aanlevering van het materiaal, afbeeldingen en teksten
 2. Van der Wal Webdesign mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.
 3. Opdrachtgever is gehouden tijdig wijzigingen in contactgegevens door te geven.
 4. Indien de opdrachtgever een derde hostingpartij wil, dan kan dat alleen bij een bedrijf op advies en specificaties van Van der wal internetdiensten
 5. Ingeval van 5.4 een webhosting niet voldoet aan de software die nodig is voor een goede werking van een website, dan ligt het risico en meerwerk bij de opdrachtgever


Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Van der Wal Webdesign zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te  streven naar een voor de Opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Van der Wal Webdesign de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
 2. Van der Wal Webdesign is niet verantwoordelijk voor het updaten van de website, tenzij er een geldende onderhoudsovereenkomst geldt tussen partijen.
 3. Van der Wal Webdesign is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website. De opdrachtgever dient deze materialen vooraf en compleet aan te leveren, maar zeker binnen 3 weken na bevestiging van de order
 4. Indien opdrachtgever een abonnement afneemt waarbij het uit laten voeren van updates door Van der Wal Webdesign zijn inbegrepen, dan zal Van der Wal Webdesign hier één keer per kwartaal voor zorgdragen.
 5. Indien opdrachtgever een abonnement afneemt waarbij het uit laten voeren van kleine wijzigingen aan teksten en afbeeldingen door Van der Wal Webdesign zijn inbegrepen, dan heeft opdrachtgever de mogelijkheid zijn tickets hier voor te verzilveren.De tickets zijn na uitgifte 1.5 jaar geldig. Daarna kan er geen gebruik meer van worden gemaakt
 6. Van der Wal Webdesign is niet verantwoordelijk voor back-ups van de website. Echter, zij zal dit wekelijks  laten uitvoeren door een derde partij indien webhosting bij haar plaats vindt. Backups worden steeds zeven dagen bewaard. Daarna worden ze overschreven. Voor het terug laten zetten van een backup rekent Van der Wal Webdesign aan opdrachtgever kosten door.
 7. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Van der Wal Webdesign steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
 8. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Van der Wal Webdesign het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
 9. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Van der Wal Webdesign zijn verstrekt, heeft Van der Wal Webdesign het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 10. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van Opdrachtgever heeft Van der Wal Webdesign het recht een Opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat Van der Wal Webdesign hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.
 11. Indien door Van der Wal Webdesign of door Van der Wal Webdesign ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 7. Meerwerk

 1. Werkzaamheden of andere prestaties is gesloten of overige overeengekomen diensten en/of producten vallen is meerwerk. Tenzij anders overeengekomen wordt meerwerk volgens het thans geldende uurtarief Van der Wal Webdesign gefactureerd.
 2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Van der Wal Webdesign Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 3. Na het ondertekenen van een overeenkomst met Van der Wal Webdesign, het elektronisch indienen van een opdracht of het orderformulier, het mondeling doorgeven, dan wel het indienen van een opdracht per e-mail is het niet mogelijk om kosteloos van template en/of design te veranderen.
 4. Na oplevering wordt elke wijziging als meerwerk gezien,tenzij deze redelijkerwijs ter verantwoording van de opdrachtnemer is

Artikel 8. Duur en beëindiging

 1. Met inachtneming van artikel 7:413 BW wordt hierbij artikel 7:408 lid 1 BW expliciet uitgesloten.
 2. Overeenkomsten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting hebben looptijd van 1 jaar. De opzegtermijn is (2) twee maanden. Ingeval van een consumentenovereenkomst kan de overeenkomst na de periode van (1) een jaar te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van (1) maand.
 3. Onderhoudsovereenkomsten worden aangegaan middels tickets, deze zijn 1.5 jaar geldig na uitgifte. Van der Wal internetdiensten zal regelmatig een overzicht sturen van de verbruikte uren
 4. Van der Wal Webdesign kan een overeenkomst met de Opdrachtgever direct beëindigen wanneer de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Van der Wal Webdesign gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 5. Van der Wal Webdesign heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Van der Wal Webdesign niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Van der Wal Webdesign zal Opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Van der Wal Webdesign kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 6. In geval van niet nakoming van artikel 5.5 van deze voorwaarden eindigt de tussen partijen geldende overeenkomst.
 7. In geval van niet nakoming van artikel 5.6 van deze voorwaarden eindigt de tussen partijen geldende overeenkomst.
 8. In geval van beeindiging van de hostingovereenkomst, zonder verzoek tot verhuizing naar een derde host, wordt de webhostingaccount met alle inhoud verwijderd.

 

Artikel 9. Levering en levertijd

 1. Na oplevering komt het geleverde voor risico van de Opdrachtgever.
 2. Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan Opdrachtgever om het overeengekomen af te nemen onverlet.
 3. Van der Wal Webdesign rekent een levertijd van vier tot acht weken. Bij afwijkende levertijden zoals bij spoedopdrachten geldt dat de levertijd onder voorbehoud is.
 4. Spoed opdrachten zijn mogelijk binnen 1 a 2 dagen, Daarvoor geldt het huidige tarief +25%
 5. De Opdrachtgever ontvangt alvorens de definitieve oplevering een concept van de website.
 6. (7) dagen na ontvangst van het concept wordt de website opgeleverd.

 

Artikel 10. Intellectueel eigendom

 1. Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom waaronder het octrooirecht, auteursrecht en het modelrecht komen toe aan Van der Wal Webdesign, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door partijen. Wanneer een dergelijke recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie dan is slechts Van der Wal Webdesign daartoe bevoegd.
 2. De door Van der Wal Webdesign bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte intellectuele eigendommen en/of licenties waaronder ontwikkelde scripts, templates en programma’s blijven eigendom van en/of blijven toekomen aan Van der Wal Webdesign.
 3. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Van der Wal Webdesign te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) verwijderen
 4. Alle door Van der Wal Webdesign ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Van der Wal Webdesign voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Behoudens opzet of grove schuld is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, bedrijfsschade en/of overige vormen van indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, is uitgesloten. Dit geldt ook bij het uitvallen van de hosting en/of mailverkeer,
 2. Indien de website gehackt is en/of besmet met adware. virus etc, dan is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het te laten verwijderen door van der Wal internetdiensten of door een externe specialisten. De kosten zijn altijd  voor de opdrachtgever. De website kan desgewenst offline worden gehaald door Van der Wal Internetdiensten totdat het probleem is opgelost. De opdrachtgever kan daar geen tegenprestatie of enige vergoeding voor vragen
 3. De aansprakelijkheid van Van der Wal Webdesign zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan Opdrachtgever in rekening gebrachte in de afgelopen 12 maanden.
 4. De Opdrachtgever is gehouden Van der Wal Webdesign te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Van der Wal Webdesign in deze voorwaarden in de verhouding met de Opdrachtgever is uitgesloten.
 5. Van der Wal Webdesign is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever en/of derden verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Van der Wal Webdesign kenbaar behoorde te zijn.
 6. Artikel 10.5 eerste zin van deze voorwaarden dient het in het licht van dit artikel te woorden geïnterpreteerd.
 7. Dit artikel geldt ook ten aanzien van personen als bedoeld in art. 6.2 van deze voorwaarden.
 8. Van der Wal Webdesign is niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van veranderingen in het intellectuele eigendom van derden die via Van der Wal Webdesign ter beschikking zijn gesteld aan de Opdrachtgever. Afbeeldingen op websites zijn altijd voor risico van de opdrachtgever
 9. Van der Wal Webdesign maakt bij haar dienstverlening gebruik van diensten en/of producten van derden. Van der Wal Webdesign is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een server beherende partij, domeinnaamregistrant of anderen waarop Van der Wal Webdesign geen invloed kan uitoefenen.
 10. Van der Wal Webdesign is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Van der Wal Webdesign doorgevoerd.
 11. Van der Wal Webdesign is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaam registrant.
 12. Van der Wal Webdesign is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de advertenties van derden die de diensten van Van der Wal Webdesign aanbieden of aanprijzen aan haar klantenbestand.
 13. Van der Wal Webdesign maakt bij de levering van haar diensten gebruik van software en diensten van derden. Van der Wal Webdesign is niet verantwoordelijk voor het niet langer (gedeeltelijk) correct functioneren van de opgeleverde diensten aan Opdrachtgever, zoals een website, door toedoen van wijzigingen doorgevoerd door de Opdrachtgever of de eigenaar van de gebruikte derden software en/of diensten.
 14. Het internet is continu onderhevig aan verbetering en verandering waardoor het soms noodzakelijk wordt geacht door de rechthebbenden van de software of diensten van derden zoals bedoeld in deze voorwaarden om wijzigingen aan hun software of diensten aan te brengen (updates). Indirect of direct aangebrachte wijzigingen aan de opgeleverde diensten van Van der Wal Webdesign vallen na oplevering altijd buiten de verantwoordelijkheid van Van der Wal Webdesign. Van der Wal Webdesign is uiteraard bereid om tegen het geldende uurtarief wijzigingen of updates door te voeren op de website van de Opdrachtgever.

Artikel 12. Opschorting en ontbinding

 1. In geval van overmacht is Van der Wal Webdesign gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of ten hoogste 6 maanden op te schorten, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan Van der Wal Webdesign kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 3. In geval van ontbinding is artikel 8.6 van deze voorwaarden toepasselijk. 

Artikel 13. Diverse bepalingen

 1. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Van der Wal Webdesign en Opdrachtgever die ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar
 3. Van der Wal Webdesign kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website.
 4. Van der Wal Webdesign heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

 

Artikel 14. Privacy bepalingen

 1. Uw persoonsgegevens worden door Van der Wal Webdesign gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen en voor de correcte uitvoering van onze werkzaamheden. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.
 2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Van der Wal Webdesign verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Laatste wijziging 25januari 2015